منوی دسته بندی

شرکت های تابعه


گروه دانش بنیان کالا به منظور نیل به اهداف و راهبردهای از پیش طراحی شده، از بازوهای مدیریتی ذیل بهره گرفته و پیش می رود.

  • شرکت ژرفا پژوهان علوم نو
  • شرکت همیار کشاورز توسعه پایدار
  • استارت آپ همیار صنعت