بازاریابی صادراتی

یکی دیگر از روش های بازاریابی صادراتی گروه ، ایجاد کتاب های تخصصی بازاریابی برای فروش محصولات ایرانی در یک حوزه جغرافیایی خاص می باشد
تا کنون سبد های تخصصی ذیل برای بازار یابی ایجاد شده اند که عبارتند از:

اولین کتاب بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه در حوزه ساختمان

نسخه فارسی

نسخه فارسی کتابچه تخصصی ساختمان ادامه مطلب

نسخه انگلیسی

نسخه انگلیسی کتابچه تخصصی ساختمان ادامه مطلب

اولین کتاب بازاریابی و تست بازار محصولات ایرانی در حوزه CIS و اورآسیا

فراخوان کتابچه

معرفی کتابچه در دست اقدام ادامه مطلب